olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Stručne o fetálnom alkoholovom syndróme

Čo je FAS?

FAS je lekárskou diagnózou: Q86.0, podľa ICD-10 Medzinárodnej klasifikácie chorôb. Incidencia v literatúre: 3-40 detí na 1000 narodených detí, na Slovensku nie je kvantifikovaná. Fetálny alkoholový syndróm  (FAS) diagnostikujeme pomocou štyroch kritérií: alkohol počas intrauterinného vývoja, spomalenie rastu, faciálna dysmorfia, poškodenie mozgu, ktoré sa prejavuje v kognitívnej a behaviorálnej oblasti.

Čo je FASD?

FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders) je diagnóza, ktorá zastrešuje poruchy fetálneho alkoholového spektra. Patrí sem FAS, parciálny FAS, statická encefalopatia a fyzické zmeny, alkoholom spôsobené neurorozvojové poruchy – ARND (Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder) a alkoholom spôsobené vrodené vývojové vady –  ARBD (Alcohol Related Birth Defects).

Príznaky

​Hlavným príznakom FAS je trvalé poškodenie CNS. Konzumácia alkoholu je nebezpečná v celom priebehu tehotenstva matky. Alkohol pôsobí toxicky na vyvíjajúce sa mozgové bunky a spomaľuje rast nenarodeného dieťaťa čo sa môže prejaviť aj nízkou pôrodnou hmotnosťou, vývojovými vadami na tvári, problémami v učení a správaní. Deti s diagnózou FAS sú uvedené pod inými diagnózami.

Charakteristika

​Štrukturálne alebo neurochemické zmeny v mozgu môžu mať za následok vážne poruchy osobnosti, myslenia a správania. To vedie napr. k poruchám pozornosti či pamäti, impulzívnemu správaniu, zlému odhadu príčin a dôsledkov. Podľa zahraničnej literatúry je vystavenie nenarodených detí alkoholu jednou z najčastejších príčin porúch intelektu v západnom svete. U detí alkoholičiek bolo preukázané i zvýšené riziko vzniku mentálnych porúch či závislostí v neskoršom veku.

Väčšina prípadov detí s FASD je u odborníkov vedená pod inou diagnózou. Podľa vonkajších prejavov na nich nevidíme, že majú poškodený mozog. Vyzerajú ako iné deti, ale nedokážu rovnako vnímať, myslieť a správať sa. Tieto deti sú ťažšie odlíšiteľné najmä od detí s ADHD, pretože ich problémy so správaním a učením sú veľmi podobné. Diagnóza FAS má výrazný dopad na výchovu a vzdelávanie postihnutých detí.

Obrázok ukazuje dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom. Typické príznaky na tvári, ktoré nie sú výrazne nápadné a s vekom sa strácajú, sú: krátke oči, vyhladená podnosová priehlbinka a úzka horná pera. Tieto príznaky má len 25% detí s diagnózou FAS/FASD.

Zdroj obrázka: wikipedia

​Deti so syndrómom FAS/FASD sú determinované biologickým faktorom PAE, následkom ktorého je celoživotne poškodený mozog a CNS. Kvalitu ich života (a neskôr ako dospelých) so syndrómom FASD ovplyvňujú predovšetkým sekundárne a terciárne následky. Vzdelávací systém v SR ich pozná ako žiakov s autizmom, mentálnou retardáciou, s poruchami učenia a správania, NKS a ADHD, aj preto, že porucha senzomotoriky je podobná ako pri autizme a porucha pozornosti je podobná ako pri ADHD. Preto deti s FASD môžu byť skryté pod týmito diagnózami. Avšak v edukácii žiakov s FAS/FASD ide predovšetkým o uvedomovanie si primárneho postihnutia, ktoré je dané postihnutím orgánu alebo ich nefunkčnosťou. Na podklade prvotného postihnutia sa pri nesprávnom edukačnom prístupe, či nevhodnom edukačnom prostredí, rozvinú ďalšie sekundárne či terciárne poruchy, ktoré majú často závažnejšie dôsledky ako pôvodné, primárne postihnutie. Pri FAS/FASD sú závažným spôsobom dotknuté mentálne funkcie, najmä nevyvinuté exekutívne funkcie, oslabená pamäť, neschopnosť zdravého úsudku, senzomotorická dezintegrácia a ďalšie. Tie sa v edukačnom procese prejavujú ako zrejmé oslabenie kognitívnych a behaviorálnych schopností iba v určitých oblastiach. Pre pedagogických zamestnancov je mätúca aj skutočnosť, že iba 20 % žiakov s FAS/FASD je postihnutých mentálnou retardáciou a zaradených do špeciálnych škôl, a u zvyšných 80 % žiakov s FAS/FASD sa pohybuje IQ v rozpätí hraničného pásma až po vysoký nadpriemer. Tieto deti sú zaradené do bežných škôl a školských výchovných zariadení, kde systém vzdelávania a výchovy nie je pripravený na ich špecifickú edukáciu. Pri diagnostike týchto žiakov vstupujú do hry špeciálni pedagógovia a ďalší špecialisti školských zariadení výchovného poradenstva a prevencie, ktorí by mohli vysloviť podozrenie na FASD, ale znovu pre nedostatok anamnestických údajov o prenatálnej expozícii alkoholom a neznalosti diagnostických kritérií na túto diagnózu nemyslia. A tak dieťa, ktorému senzomotorické funkcie, narušené exekutívne funkcie a oslabená CNS neumožňujú vzdelávanie klasickým spôsobom a typicky nemá mentálnu retardáciu, začína zlyhávať v prospechu a nabaľujú sa v jeho pedagogickej dokumentácii nielen vyššie spomenuté poruchy ale aj poruchy správania. Nastáva stav, kedy dieťa dostane lieky, ktoré nemusia mať terapeutický efekt, prospech sa zhoršuje, pretože nereaguje na bežné štandardné vzdelávacie a výchovné postupy a s prichádzajúcou pubertou prichádzajú problémy s rizikovým správaním, návykovými látkami, ktoré situáciu ešte viac skomplikujú. Deti dostanú novú diagnózu: emocionálne a sociálne narušené a prejdú do starostlivosti špeciálnych školských zariadení výchovnej prevencie, nápravno-výchovných zariadení a psychiatrických zariadení. Sekundárne a terciárne postihnutie sú ťažkosti, s ktorými sa dieťa nenarodilo a vhodným prístupom im dokážeme predísť. Ak FAS/FASD nie je diagnostikovaný a intervenovaný dostatočne včas, učitelia prichádzajú neskoro, až vo veku 10 – 14 rokov, a to s problémami, ktoré už nie je možné ovplyvniť. Včasná intervencia má veľký význam pre zlepšenie prognózy týchto detí. S cielenou intervenciou mnohí fungujú v dospelosti dobre.