olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

O nás

Pracovisko, v rámci ktorého tím funguje, pôsobí ako Centrum diagnostiky, terapie a prevencie FAS/FASD – špecializované vedecko-výskumné pracovisko Katedry pedagogiky a psychológie PF KU. Centrum poskytuje diagnostiku FAS/FASD pre žiakov materských, základných a stredných škôl a špeciálnych škôl. Svojím zameraním a činnosťou je pracovisko na Slovensku jedinečné. Pri odporúčaniach v diagnostickej správe sú zahrnuté aj edukačné postupy pre pedagógov školského zariadenia, ktoré diagnostikované dieťa s FAS/FASD navštevuje.

Zistenia pracoviska nasvedčujú, že je alarmujúco nízka úroveň vedomostí o FAS/FASD u pedagógov a odborných pedagogických zamestnancov v rámci SR. Na Slovensku k dnešku neexistuje pedagogický prístup vo vzdelávaní žiakov s týmto postihnutím. Praxou a potrebami oslovených pedagogických zamestnancov zisťujeme, že nestačí definovať odporúčania do edukácie žiaka s FAS/ FASD, ale pripraviť komplexnú didaktickú a metodologickú základňu, profil a portfólio didaktických nástrojov, kde bude konkrétny popis skríningových, špeciálno-pedagogických, psychologických, poradenských a intervenčno-integračných postupov k edukácii detí s FAS/FASD, s cieľom dosiahnuť optimálny rozvoj ich osobnosti a sociálnej integrácie v systéme vzdelávania a výchovy v SR.