olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Prečo je potrebná skorá diagnostika FAS?

Jedinci s FASD majú početné sekundárne a terciárne poškodenia, ktoré sú nadstavbou primárnych problémov a potenciálne sú preventabilné. Patria sem problémy v škole, psychiatrické problémy, neprimerané sexuálne správanie, závislosť na alkohole a drogách, podmienené odsúdenie a výkon trestu.  Streissguthová a kol. zistili, že skorá diagnóza, ideálne pred 6. rokom veku, je najsilnejší korelačný faktor pre zníženie a predídenie sekundárneho poškodenia. Oneskorená diagnóza kvôli neprítomnosti telesných príznakov FAS je príčinou oveľa častejších sekundárnych a terciárnych problémov.

Skorá diagnóza pripraví rodinu a dieťa na ťažkosti v období adolescencie a umožňuje podporu primeranými sociálnymi dávkami. Toto mladému človeku s postihnutím CNS umožní väčšiu mieru nezávislosti a menšie problémy pri uplatnení v dospelosti. Skorá diagnóza umožní vývoj primeraného sebavedomia zvýšenou dostupnosťou špeciálneho vzdelávania.

Skorá diagnóza je tiež markerom matkinho psychického zdravia, efektívna liečba matky zníži riziko odlobratia dieťaťa matke, zníži riziko poškodenia ďalších súrodencov a umožní, aby sa intervencia poskytla ďalším poškodeným súrodencom dieťaťa.

Najťažšie sa javí získavanie údajov z matkinej anamnézy. Biologická matka nemusí byť známa, musíme sa spoliehať na nepriame údaje. Pri zisťovaní anamnézy priamo od matky sú údaje nespoľahlivé, často podhodnotené. Je to podmienené zvýšenou mierou zábudlivosti, navyše veľkú úlohu u závislých hrá psychologický mechanizmus popretia, ktorý spôsobuje neschopnosť vnímať reálne vlastný problém závislosti.

Ako bolo uvedené, alkoholom spôsobené poškodenie vývoja tvárových čŕt spolu s poškodením CNS je obmedzené na pomerne krátke obdobie v prvom trimestri, zatiaľ čo alkohol poškodzuje vyvíjajúci sa mozog aj neskôr počas gravidity, čo sa neprejaví na tvári, ale na schopnostiach dieťaťa áno. Výskum Streisgutthovej ukázal, že pri stanovení diagnózy je potrebné sa zamerať nielen na fyzické zmeny, ale aj na diagnostiku deficitov CNS, ktoré vyžadujú špeciálnu terapiu.

Ďalšou diagnostickou dilemou sú etnické odlišnosti bielej a rómskej populácie. Tým, že sú Rómovia všeobecne menší, mávajú falošne pozitívny kód pre oneskorený rast a menší obvod hlavy.

Stanovenie diagnózy FAS má veľa sociálnych a medicínskych aspektov. Alarmujúco nízka je úroveň vedomostí o FAS v rámci Európskeho kontinentu u pediatrov a školských psychológov. Názory gynekológov v rámci EU sú nejednotné a často neupozorňujú tehotné ženy na škodlivosť alkoholu. Gynekológovia nie sú trénovaní ako sa postarať o tehotné alkoholičky. Na Slovensku tehotné alkoholičky sa liečia zriedkavo. Ak aj pediatri vedia o požívaní alkoholu počas tehotenstva a majú podozrenie na FAS, mnohé z týchto detí nie sú odoslané na diagnostiku FAS kvôli stigmatizácii a obavám z reakcií a odporu biologickej rodiny.

Autorka: MUDr. Janka Nosková, MPH