olga.okalova@ku.sk  |  0915 930 835        
Darujte 2% z dane Sociálne siete:

Vzdelávanie

Po viac ako trojročnom úsilí nášho tímu, vnímať myšlienky, výskumy a praktické poznatky o FASD, si vás dovoľujeme pozvať do spoločného bádania.

Od septembra 2017 spúšťame vzdelávanie s nádejou obohatenia odborníkov, ktoré povedie k identifikovaniu detí a dospelých žijúcich s týmto postihnutím na Slovensku.

Ponuka programov je vzdelávacou paletou v oblasti spektra fetálneho alkoholového syndrómu. Účastníkovi ponúka možnosť školiť sa  zahraničnými lektormi, ktorí postavili vedecké a aplikačné základy v oblasti diagnostiky, terapie a prevencie FASD.

Diagnóza FASD je medzirezortnou záležitosťou. Preto sú programy určené predovšetkým pre pracovníkov zdravotníctva, školstva a sociálnej práce. Vítaní sú však aj sudcovia/prokurátori, zamestnanci mestských úradov a náhradní rodičia.

Viac podrobností o vzdelávacích programoch a kurzoch ako aj záväznú prihlášku nájdete pod nimi.

Absolventi vzdelávania budú zároveň v Zozname špecialistov v oblasti práce s diagnózou FASD, zverejneným na našej webovej stránke.

Tešíme sa na Vás a naše spoločné dobrodružstvo poznania ako byť správne užitočný vo svojej  profesii.

Vzdelávacie programy:

  • Diagnostika fetálneho alkoholového syndrómu
  • Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v školskom prostredí
  • Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v zdravotnej starostlivosti
  • Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v sociálnej starostlivosti
  • Terapia dieťaťa s FASD
  • Vzdelávanie a výchova žiaka s FASD v školských zariadeniach

Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v školskom prostredí

Popis programu: Program „Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v školskom prostredí“ je vzdelávací nástroj, ktorý pomôže zamestnancom škôl realizovať vlastný preventívny program k diagnózam FASD. Školitelia budú absolventa sprevádzať pri tvorbe „MANUÁLU“ prevencie FASD v škole či školskom zariadení, kde aktuálne pôsobia. V ňom budú zohľadnené možné úskalia a legislatívne opatrenia pri realizácii preventívnej činnosti v školskej politike a internej politike školy.

Cieľová skupina: koordinátori prevencie, výchovní poradcovia, špeciálni a sociálni pedagógovia, triedni učitelia, školskí psychológovia.
Maximálny počet účastníkov 20. Minimálny 15 účastníkov.

Profil absolventa
Absolvent sa naučí čo je to FASD. Získa praktické poznatky z vedných disciplín, ktoré vyplývajú z multidisciplinárneho charakteru a vstupujú do prevencie fetálneho alkoholového syndrómu. Program umožňuje absolventovi na základe získaných poznatkov tvoriť svoj vlastný preventívny program, pod priamou supervíziou školiteľa. Súčasťou vzdelávania je printový výstup „VLASTNÉHO MANUÁLU“ k prevencii FASD.

Program pozostáva z nasledovných modulov:
1. Etiológia a patofyziológia fetálneho alkoholového syndrómu
2. Prevencia FASD
3. Tvorba preventívneho programu pre svoju školu – manuál

Rozsah vzdelávania: 60 hodín

Miesto vzdelávania:
Program sa bude konať v RUŽOMBERKU, v priestoroch Katolíckej univerzity.

Akreditácia: v akreditácii


Prihláška


Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v sociálnej starostlivosti

Popis programu: Tvorcovia programu tvorili jeho obsah podľa aktuálnych potrieb pracovníkov v sociálnych službách a sociálno-právnej ochrane. Ponúkané témy sa však dotýkajú aj terénnych a komunitných, zdravotných, justičných a školských pracovníkov.

Cieľová skupina: sociálni pracovníci, ostatní pracovníci v sociálnych službách – vychovávatelia, komunitní pracovníci, socioterapeuti , kurátori, sudcovia, špeciálni pedagógovia, resocializační pracovníci, sociálni poradcovia, ošetrovatelia, osobní asistenti, pomocný zdravotnícky personál, lekári, sestry, fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, ergoterapeuti, psychológovia atď.
Maximálny počet účastníkov 20. Minimálny 15 účastníkov.

Profil absolventa
Po skončení programu je absolvent zaškolený nielen na diagnózu FASD, ale predovšetkým na intervenciu v sociálnom prostredí takto postihnutého klienta. Účastník získa tréningom zručnosť adekvátnej intervencie, množstvo pracovných nástrojov ako aj privilégium supervízií nad svojou praxou.

Program pozostáva z nasledovných modulov:
1. Kto je klient s FASD?
2. Intervenčné techniky a nástroje pre prácu s klientom s FASD
3. Vlastné kazuistiky absolventa a ich supervízia

Rozsah vzdelávania: 80 hodín

Miesto vzdelávania:
Program sa bude konať v RUŽOMBERKU, v priestoroch Katolíckej univerzity.

Akreditácia: v akreditácii


Prihláška


Prevencia fetálneho alkoholového syndrómu v zdravotnej starostlivosti

Sekcia je vo výstavbe

Prihláška


Terapia dieťaťa s FASD

Sekcia je vo výstavbe

Prihláška


Vzdelávanie a výchova žiaka s FASD v školských zariadeniach

Sekcia je vo výstavbe

Prihláška